Η επιχείρηση μας τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση μας.

α) Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

i) Με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας, τη δυνατότητα ελέγχου της πορείας των παραγγελιών σας, τη δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των παραγγελιών σας και την δυνατότητα αξιοποίησης όλων των υπηρεσιών και των προνομίων μέλους μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη ώστε να γίνεται μέλος της ιστοσελίδας μας. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα της επιχείρησης παραμένουν αποθηκευμένα. Άπαντα τα στοιχεία που σας ζητούμε είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για την διενεργούμενη μεταξύ μας συναλλαγή. Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης ο καθορισμός και η χρήση του μυστικού κωδικού πρόσβασής σας στον Λογαριασμό Χρήστη σας τον οποίο οφείλετε να διαφυλάσσετε και να διατηρείτε ασφαλή με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να αλλάζετε τον κωδικό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να μας ενημερώσετε με αποστολή email σε περίπτωση απώλειας, διαρροής, ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού σας ή εισόδου στον Λογαριασμό Χρήστη σας. Διαφορετικά οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη λάβει χώρα με τη χρήση του μυστικού σας κωδικού ευλόγως θεωρείται από την Επιχείρηση ως προερχόμενη από εσάς.

ii) Έχετε τη δυνατότητα κλεισίματος του Λογαριασμού σας με την αποστολή σχετικού αιτήματος στο email info@flip2store.gr Προσοχή το αίτημα αυτό θα πρέπει να αποσταλεί προς την Επιχείρηση μας από το email το οποίο έχετε δηλώσει και κατά την εγγραφή σας ως μέλος.

β) Καταχώριση ορθών προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην επιχείρηση είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσει η επιχείρηση μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και για την ολοκλήρωση τόσο της πρότασης προς πώληση των προϊοντων που υποβάλλετε προς την επιχείρηση όσο και για την διευθέτηση των παραγγελιών που έχετε υποβάλλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για τον σκοπό αυτό οφείλετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της επιχείρησης μας οι οποίες υλοποιούνται με την χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων σας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση ή επικοινωνία που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει είτε όταν συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2. ανωτέρω είτε κατά την δημιουργία λογαριασμού χρήστη είτε για την διενέργεια fast buy θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγγράφως εγκαίρως). Η επιχείρηση μας δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από εσάς εκτός από την αναφερόμενη στο άρθρο 2.2….. ανωτέρω κατά την παραλαβή του προϊόντος προς έλεγχο στην Εγκατάστασή μας από τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς αυτά.

γ) Ρητή συναίνεση

Με τη συμπλήρωση και καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων δηλώνετε ότι συναινείτε ρητώς για την χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των οποίων για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω έχετε ενημερωθεί μέσω των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εντολή αποθήκευσης των στοιχείων σας αυτών αποτελεί τη ρητή συναίνεσή σας για την επεξεργασία που περιγράφηκε ανωτέρω.

δ) Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται αποκλειστικά από εσάς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την επιχείρηση και της επικοινωνίας μας με εσάς. Σκοπός είναι η συλλογή τους για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την επιχείρηση κατά το στάδιο της δημιουργίας λογαριασμού είναι τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για την διενέργεια των αγορών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την παροχή των προσφερόμενων από την επιχείρηση μας υπηρεσιών. Σας γνωρίζουμε ότι διατηρείτε το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997 καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997.

Η επιχείρηση μας δεν ανακοινώνει σε κανένα τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από: ι) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών σας και

ιι) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (μεταφορά, αποθήκευση κλπ) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Το σύνολο πάντως των δεδομένων σας προστατεύονται και αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε επιχείρηση μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την επιχείρηση μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται στην επιχείρηση μας διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της επιχείρησης που τελεί υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η επιχείρηση έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Δεδομένου ότι κατά την δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται να μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη της ιστοσελίδας της.

Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας παρέχετε την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της επιχείρησής μας.

ε) Newsletters

Κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας σας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε να λαμβάνετε πληροφορίες για προσφορές και νέα προϊόντα μέσω email καθώς επίσης και να λαμβάνετε το flip2store.gr newsletter μέσω email. Στην περίπτωση που προβείτε στην ανωτέρω επιλογή, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας για την χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προκειμένου να αποστέλλονται τα ανωτέρω. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε εγγραφή του χρήστη στη λίστα των προσώπων που θα λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία καθώς και στην διαγραφή χρήστη από αυτή, αναιτιολογήτως, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την λήψη μηνυμάτων οποτεδήποτε.

Στ) Cookies

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί «cookies» ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει την δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για τις επιλογές και τις ενέργειες του χρήστη στην ιστοσελίδα της, για το Περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση εντός της ιστοσελίδας, το url του χρήστη, το χρόνο παραμονής του στην ιστοσελίδα. Τα ανωτέρω στοιχεία η Επιχείρηση θα μπορεί στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποστείλει στον χρήστη στοχευμένη ενημέρωση καθώς επίσης και για λόγους που σχετίζονται με τη βελτίωση της ιστοσελίδας. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.  Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την επιχείρηση για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση  των cookies δια μέσου του browser που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Λάβετε υπόψη όμως, πως δίχως τα cookies δεν θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρον όλα τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies στον πάροχό σας, παρακαλούμε μεταβείτε στην κατάλληλη σύνδεση παρακάτω:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Δωρεάν μεταφορικά εντός Αττικής!Για αγορές άνω των 90€Δείτε τα Προϊόντα